Ostoskorin sisältö0  tuotetta - Yhteensä 0.00 €

Käyttö- ja tilausehdot

Oy OmaParantola ab

Voimassa 10.1.2018 alkaen toistaiseksi

KÄYTTÖ- JA TILAUSEHDOT

1. YLEISTÄ
Oy OmaParantola ab (myöhemmin OmaParantola, verkkovalmennus tai palvelu) on OmaParantolan ylläpitämä päihdekuntoutuksen, terveyden ja hyvinvoinnin verkkopalvelu. Palvelun käyttäminen edellyttää palvelun maksullisilta osin valmennuksen laajuuden määrittävän tilausmaksun maksamista etukäteen. Voidaksesi käyttää tätä palvelua sinun on hyväksyttävä nämä palvelua koskevat käyttöehdot. Ennen palvelun aloittamista tutustu näihin valmennusta ja palvelua koskeviin käyttö- ja tilausehtoihin. Hyväksymällä palvelun käyttö- ja tilausehdot asiakas sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä käyttö- ja tilausehtoja. Mikäli asiakas ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, hänellä ei ole oikeutta aloittaa tai käyttää palvelua.

Tilaamalla palvelun asiakas vakuuttaa olevansa täysi-ikäinen ja ymmärtää, että palvelu ei ole lääketieteellinen organisaatio. Palvelu perustuu addiktioiden psykososiaalisiin kuntoutus menetelmiin- ja tutkimuksiin ja palvelu on kehitetty yhdessä alan asiantuntijoiden / kokemusasiantuntijoiden kanssa. Mitään verkkovalmennuksessa esitettyä tai sanottua, tietoa, tekstiä, kuvaa tai videokuvaa, ei tule ymmärtää lääketieteelliseksi neuvoksi tai diagnoosiksi.
OmaParantola ei vastaa käyttämiensä asiantuntijoiden tai valmentajien tuottamien lausuntojen sisällöstä tai oikeellisuudesta.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy palvelun luonteen päihdeterapeuttisena, valmennuksellisena, tukea ja neuvoa antavana verkko avusteisena apuvälineenä addiktion hallintaan, lähipiirin toipumiseen, yleiseen terveyden, työkyvyn ja hyvinvointiin liittyvissä pyrkimyksissä.Varaamalla palvelun käyttäjä vakuuttaa myös terveydentilansa täyttävän palvelun käytölle asetetut edellytykset. Valmennus edellyttää, että tunnet itsesi riittävän terveeksi, etkä ole laitoskatkaisuhoidon tarpeessa, etkä ole itsellesi tai muille vaarallinen. Emme valmenna asiakkaita, joiden päihtymystila estää valmennusohjelmissa työskentelyn. Mikäli käyttäjällä on terveysongelmia, jonka yhteydessä addiktion hallinta saattaa olla sopimatonta, kehotamme käyttäjää kääntymään lääkärin puoleen ennen valmennuksen aloittamista.Asiakkaan ja Oma Parantolan välillä sovelletaan aina kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, jotka ovat julkisesti nähtävissä palvelun www-sivustolla ja/tai muutoin luettavissa palvelun varaamisen yhteydessä.

2. EHTOJEN SOVELTAMINEN
Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan. Henkilökohtaisena valmennuspalveluna tarjottavan valmennuspalvelun (jäljempänä ”omavalmentajapalvelu”) osalta palveluntarjoajana toimii kyseisen palvelun tuottava valmentaja OmaParantolan toimiessa ainoastaan palvelun välittäjänä. Näitä ehtoja sovelletaan omavalmentajapalvelun osalta ainoastaan palvelun myyntitapahtumaan.

3. PALVELUN SISÄLTÖ
Kysessä on palvelukokonaisuus, johon sisältyy OmaParantolan ja mahdollisten muiden, OmaParantolan kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa ja OmaParantolan tuotteet kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. OmaParantolalla ja muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan.
OmaParantola voi tarjota, välittää tai markkinoida palvelussa muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. OmaParantola ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Asiakas sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

4. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO
Sopimus syntyy, kun asiakas on hyväksynyt käyttöehdot ja varannut palvelun sekä ennen palvelun maksamista ”hyväksy/tilaa” -painiketta painamalla tai muulla OmaParantolan hyväksymällä tavalla. Myöhemmin tilattavat mahdolliset palvelut (erityisehtoineen) tulevat osaksi sopimusta, ellei tietyn palvelun osalta toisin sovita.

5. MUUTOKSET PALVELUSSA
OmaParantolalla on oikeus muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta, sen palvelu- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita palvelun osia. Jos muutokset edellyttävät muutoksia asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin tai muita toimenpiteitä asiakkaan toimesta, OmaParantola pyrkii ilmoittamaan muutoksista hyvissä ajoin etukäteen. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan laitteisiinsa ja ohjelmistoihinsa tarvittavista muutoksista. Jatkamalla palvelunkäyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen käyttäjä sitoutuu noudattamaan muuttuneita ehtoja.

6. PALVELUN TOIMITTAMINEN JA KÄYTTÖ

6.1 Valmennuksen toimittaminen
Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä sovittuina (asiakkaan varaamina) aikoina vuorokaudessa, ellei tietyn palvelun osalta ilmoiteta muuta käyttöaikaa. Palvelun käyttö tapahtuu pääasiallisesti asiakkaan ja OmaParantolan yhdessä sopimalla tavalla. OmaParantola ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita palvelun toiminnasta tai valmennuksien piirteistä eikä OmaParantola takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi. OmaParantolalla on aina halutessaan oikeus lopettaa palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain sekä oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon tai muun vastaavan syyn vuoksi tai muuttaa palvelua.
OmaParantolalla on oikeus estää sellainen palvelun käyttö sekä poistaa sellainen materiaali, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen suojattuja oikeuksia tai joka haittaa tai kohtuuttomasti kuormittaa palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai -suojaa, haittaa palvelun muita käyttäjiä tai muita kolmansia tai OmaParantolaa taikka on muutoin käyttöehtojen vastaista. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

6.2 Palveluiden käyttö ja käytettävyys
Asiakas on tietoinen siitä, että avoimen tietoverkon käyttö sisältää tietoturvallisuusriskin. Asiakas vastaa itse palvelun käytössä tarvittavan laitteiston, asianmukaisen tietoturvan, ohjelmiston ja sen päivitysten sekä tietoliikenne- ja tiedonsiirtoyhteyksien hankinnasta, asennuksesta, ylläpidosta ja kuluista. Asiakas vastaanottaa palvelun ja käyttää sitä omalla vastuullaan. OmaParantola ei takaa, että palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä. Asiakas ei saa yhdistää tai käyttää palveluja siten, että siitä aiheutuu kohtuutonta kuormitusta tai muuta haittaa verkolle, verkkoon yhteydessä oleville muille verkoille, muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille tai OmaParantolalle.
Asiakas saa palveluun tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden. Käyttöoikeus on asiakaskohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle tai muutoin käyttää sopimuksen vastaisesti. Asiakkaalla ei ole myöskään oikeutta taltioida, valmistaa kappaleita, välittää yleisölle, esittää julkisesti, levittää yleisölle, näyttää julkisesti tai käyttää palvelua tai sen kautta vastaanottamiaan sisältöjä muutoin kuin tämän sopimuksen ja tekijänoikeuslain sallimissa rajoissa. Asiakas voi yksityistä käyttöä varten tallentaa tietokoneelleen tai tulostaa otteita sisällöstä. Asiakas ei saa käyttää palvelua OmaParantolan tai kolmannen tekijän- tai muita oikeuksia loukaten.
Kirjautumistunnukset ja muut yhteydet ovat henkilökohtaisia ja käyttäjä on vastuussa kaikesta niillä tapahtuneesta käytöstä. OmaParantola voi tarpeelliseksi katsoessaan myös estää käyttäjän pääsyn sivustolle. OmaParantola ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla.

6.3 Palvelun käyttö ilman rekisteröitymistä
Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin OmaParantola katsoo sopivaksi. OmaParantola varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

6.4 Rekisteröityminen
Verkkovalmennus edellyttää, että asiakas rekisteröityy palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakkaan tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”käyttäjätunnus”). Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Asiakas ei saa paljastaa käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä asiakas saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää käyttäjätunnustaan. OmaParantola ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki asiakkaan käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli asiakas tulee tietoiseksi käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee asiakkaan ilmoittaa tästä välittömästi OmaParantolalle. OmaParantola voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

6.5 Käyttäjätunnuksen poistaminen
Rekisteröityneellä asiakkaalla on oikeus poistaa käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@omaparantola.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun OmaParantola ilmoittaa sähköpostitse käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

6.6. Käyttäjän tuottama sisältö
Asiakas vakuuttaa, että käyttäjän kaikki palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia. Jakamalla mitä tahansa sisältöä palvelussa asiakas sitoutuu vastaamaan OmaParantolan puolesta ja OmaParantolan niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan OmaParantolan kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat asiakkaan tuottaman sisällön esittämisestä palvelussa.

6.7. Käyttäytyminen palvelussa ja palvelun estäminen
Asiakas on henkilökohtaisesti vastuussa palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti.
OmaParantola pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina:
• laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen;
• hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen;
• OmaParantolan tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen;
• palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä;
• muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä;
• tekeytyminen toiseksi henkilöksi;• muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen;
• viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen;
• mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi;
ja minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa OmaParantola tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen).
OmaParantola harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, OmaParantola voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa asiakkaan Käyttäjätunnuksen ja mahdollisuudet käyttää palvelua.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET
Palvelun sisältämän tai OmaParantolan palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat OmaParantolalle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman OmaParantolan ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Erityisesti verkkovalmennuksessa ja omavalmentajapalvelussa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat OmaParantolan luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on OmaParantolan yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti OmaParantolalle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

8. VASTUUNRAJOITUS
Käyttäjä hyväksyy sen, että palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja OmaParantola varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata palvelua. OmaParantola ei vastaa miltään osin palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. OmaParantola ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys palvelusta. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, OmaParantola ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat palvelun (verkkovalmennus- tai omavalmentajapalvelun) käytöstä tai käytön estymisestä.

9. SOPIMUSEHTOJEN MUUTOKSET
OmaParantola varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan palvelussa. Jatkamalla palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

10. SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. OmaParantolalla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

11. HENKILÖKOHTAISEEN VALMENNUKSEEN SOVELLETTAVAT ERITYISEHDOT
Elleivät asiakas ja asiakkaalle omavalmentajapalvelun tarjoava OmaParantolan yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toisin erikseen sovi, omavalmentajapalvelua koskeva toimeksiantosuhde syntyy aina valmentajan ja asiakkaan välille OmaParantolan toimiessa ainoastaan palvelun välittäjänä.

11.1. Omavalmentajapalvelu
Omavalmentajapalvelussa OmaParantolan yhteistyökumppanina toimiva valmentaja toimii omavalmentajapalvelun tilauksen yhteydessä sovittavan valmennusjakson ajan asiakkaan henkilökohtaisena valmentajana tehtävänään suunnitella asiakkaan päihdekuntoutusohjelman ja siihen liittyvät tavoitteet, psykoedukaation, harjoitteluohjelman, tehtävät niihin ja opastaa asiakkaalle valmennusohjelman mukaisten harjoitteiden suorittaminen sekä ohjata asiakkaan kuntoutumista valmennusjakson aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluun sisältyvien tapaamiskertojen määrä sovitaan palvelun tilauksen yhteydessä.

11.2. Asiakkaan velvollisuudet
Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan hänelle laatimaa päihdekuntoutusohjelmaa, harjoitteluohjelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita. Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja verkkotapaamisaikoja. Mikäli asiakas peruu valmentajan kanssa valmennusta varten sovitun verkkotapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua verkkotapaamista (tai asiakas jättää poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi verkkovalmennus kerraksi. Asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai poissaolon syynä oli vamma tai sairaus.
Asiakkaan myöhästyessä verkkotapaamisesta enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta verkkotapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta verkkoyhteydestä ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi. Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun verkkovalmennus kerran kestoa ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi. Asiakas on velvollinen maksamaan päihdekuntoutusohjelmaan liittyvän valmennusohjelman toteuttamisesta aiheutuvat kulut. Huolimatta siitä, että asiakkaan päihdekuntoutusohjelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, erilaisten päihdyttävienaineiden ja yhdisteiden käytön lopettamiseen tai vähentämiseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa omavalmentajapalvelun tai verkkovalmennuksen tilaamisella olevansa tietoinen valmennukseen liittyvistä riskeistä ja osallistuu päihdekuntoutukseen omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja (tai OmaParantola) eivät vastaa asiakkaalle päihdekuntoutusohjelman tai harjoitusohjelman toteuttamisesta mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista. Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa valmennuksen aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista valmennukseen vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito, päihteidenkäytön lisääminen, vähentäminen tai aloittaminen ja muutokset näissä).

11.3. OmaParantolan velvollisuudet
Omavalmentaja sitoutuu tarjoamaan omavalmentajapalvelun tai muun verkkovalmennuksen siten, että valmentaja valmentaa ja ohjeistaa asiakasta parhaan kykynsä mukaan asiakkaan tavoitteet, psyykkiset ja fyysiset ominaisuudet huomioon ottaen. Omavalmentajan tulee noudattaa asiakkaan kanssa sovittuja tapaamisaikoja. Omavalmentajan tulee olla ajoissa verkkoyhteyksissä sekä olla läsnä sovituissa verkkotapaamisissa. Mikäli valmentaja peruu verkkotapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen tapaamista (tai jättää verkkotapaamisen yhteyden avaamatta) eikä kyse ole ylivoimaisesta esteestä, on asiakas oikeutettu niin halutessaan yhteen ylimääräiseen tapaamiskertaan ennalta sovittujen tapaamiskertojen lisäksi veloituksetta. Tapaamiskerran peruuntuessa valmentajan puolella olevasta syystä, valmentaja on velvollinen tarvittaessa järjestämään valmentajalle sijaisen tai mikäli se ei ole mahdollista, uuden tapaamisen niin pian, kuin se on mahdollista tapaamisen esteen poistumisen jälkeen. Valmentaja sitoutuu tiedottamaan asiakastaan valmennuksen toteuttamiseen vaikuttavista poikkeusjärjestelyistä kuten esimerkiksi valmentajan sijaisjärjestelyistä, lomista tai harjoitustapaamisten siirtämisestä välittömästi kun asia on tullut valmentajan tietoon. Poikkeusjärjestelyistä ilmoitetaan ensisijaisesti asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuitenkin siten että alle vuorokauden varoajalla tehtävistä järjestelyistä ilmoitetaan asiakkaalle puhelimitse.

11.4. Valmennuksen päättyminen
OmaParantola voi säilyttää käyttäjän kirjautumistunnukset ja henkilökohtaisten alueiden sisällön 12 kuukautta valmennuksen päättymisen jälkeen. Tämän jälkeen ne voidaan poistaa automaattisesti. Valmennuksen päättymisestä huolimatta jäävät näihin käyttöehtoihin ja lakiin perustuvat omistus- ja tekijänoikeudet sekä vastuunrajoitukset voimaan.

12. MAKSUTAVAT Oy
OmaParantola ab:n verkkokaupassa hyväksytyt maksutavat on verkkopankkimaksu, luottokorttimaksu, osamaksu ja lasku. Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien- ja luottolaitosten kanssa. Visa, Visa Electron tai Master Card-korteilla tehtävissä maksuissa Paytrail Oyj näkyy maksun saajana korttilaskulla. Paytrail Oyj:n maksupalvelun kautta on mahdollista valita myös Collector Bank Ab:n lasku/osamaksu.

13. ETÄMYYNTI JA PERUUTTAMISOIKEUS
OmaParantolan valmennuspakettien osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan alkavan valmennuspaketin ostotapahtumasta. Jos verkkovalmennus aloitetaan asiakkaan toimesta ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista, asiakkaalta peritään peruuttamisen johdosta valmennuksen käytön ajalta valmennuksen tuottamisesta aiheutuneina kustannuksina 20% kyseisen valmennuspaketin hinnasta. Lisäksi ennen peruuttamisajan päättymistä toteutuneet omavalmentajan tapaamiset laskutetaan kokonaisuudessaan 120€/kerta.

14. YLIVOIMAINEN ESTEJos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen esim. katastrofin, luonnontapahtuman, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muuhun niihin verrattavan OmaParantolasta riippumattoman syyn vuosi ei ole mahdollista OmaParantola vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure-olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta OmaParantolalta sopimuksen rikkomisesta.

15. ASIAKKAAN VAKUUTUS
Asiakas vakuuttaa tutustuneensa käyttö- ja tilausehtoihin ja muihin sopimusehtoihin. Asiakas sitoutuu kaikilta osin noudattamaan palvelun käytössä käyttö- ja tilaus sopimuksen ehtoja.

16. KULUTTAJANSUOJA- JA MUU LAINSÄÄDÄNTÖTällä sopimuksella ei rajoiteta asiakkaalle pakottavasta kuluttajansuojalainsäädännöstä tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä seuraavia oikeuksia.

17. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA KÄYTTÖ Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojasäännösten mukaisella tavalla. Eriteltynä tiedot löytyvät OmaParantolan rekisteriselosteesta sekä tietosuojakäytännöstä.

18. ERIMIELISYYDETSopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Pirkanmaan Käräjäoikeudessa.